Buku Agama
Khutbah jumat kontemporer : mendakwahkan islam rahmatan lil alamin
Penerbit: The Political Literacy Institute
Tahun: 2018 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297.36/Muh/k
Pengarang: Muhammad Hanifuddin
ulumul Quran : pengantar ilmu-ilmu al quran
Penerbit: Kencana
Tahun: 2017 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.12/Amr/u
Pengarang: Amroeni Drajat
Memperbincangkan pemikiran pendidikan Islam : dari idealisme substantif hingga konsep aktual
Penerbit: Kencana
Tahun: 2018 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.73/Tob/m
Pengarang: Tobroni
Pendidikan dalam perspektif al quran
Penerbit: Kencana
Tahun: 2016 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.77/Abu/p
Pengarang: Abuddin Nata
Hukum Islam : kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia
Penerbit: Kencana
Tahun: 2013 Edisi: 2
No. Klasifikasi: 297.4/Mar/h
Pengarang: Mardani
Ushul Fiqh
Penerbit: Kencana
Tahun: 2011 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.402/Sap/u
Pengarang: Sapiudin Shidiq
Fiqh Muamalat
Penerbit: Kencana
Tahun: 2010 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.42/Abd/f
Pengarang: Abdul Rahman Ghazaly
Epistemologi Islam : argumen al-ghazali atas superioritas ilmu ma rifat
Penerbit: Kencana
Tahun: 2017 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.61/Akh/e
Pengarang: Akhmad Sodiq
Fiqh dan ushul fiqh
Penerbit: Kencana
Tahun: 2018 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.41/Nur/f
Pengarang: Nurhayati
Ushul Fiqh
Penerbit: Kencana
Tahun: 2005 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.402/Sat/u
Pengarang: Satria Effendi
Surau : pendidikan Islam tradisional dalam transisi dan modernisasi
Penerbit: Prenada Media Group
Tahun: 2017 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.73/Azy/s
Pengarang: Azyumardi Azra
Pengantar ilmu ushul fiqh : metodologi penetapan hukum islam
Penerbit: Kencana
Tahun: 2017 Edisi: Revisi
No. Klasifikasi: 297.41/Rom/p
Pengarang: Romli
Sejarah pendidikan Islam
Penerbit: Kencana
Tahun: 2011 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.739/Abu/s
Pengarang: Abuddin Nata
Politik hukum : perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah
Penerbit: Kencana
Tahun: 2016 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.4/Amr/p
Pengarang: Amran Suadi
Hadis & orientalis : perspektif ulama hadis dan para orientalis tentang hadis nabi
Penerbit: Kencana
Tahun: 2017 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.29/Idr/h
Pengarang: Idri
Islam & ilmu pengetahuan
Penerbit: Kencana
Tahun: 2018 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.6/Abu/i
Pengarang: Abuddin Nata
Dimensi studi Islam kontemporer
Penerbit: Kencana
Tahun: 2016 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.611/Edi/d
Pengarang: Edi Susanto
Pemberdayaan pendidikan agama islam di sekolah
Penerbit: Kencana
Tahun: 2016 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.64/Dau/p
Pengarang: Haidar Putra Daulay
Sejarah pendidikan islam
Penerbit: Prenada Media Group
Tahun: 2007 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.739/Sam/s
Pengarang: Samsul Nizar
Pendidikan Islam di era peradaban modern
Penerbit: Kencana
Tahun: 2015 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.73/Sut/p
Pengarang: Sutrisno
Sejarah hukum islam
Penerbit: Prenada Media Group
Tahun: 2018 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.49/Fau/s
Pengarang: Fauzi
Konseling Islam
Penerbit: Kencana
Tahun: 2017 Edisi: 1
No. Klasifikasi: 297.51/Abd/k
Pengarang: Abdul Basit
Tujuh Keajaiban Rezeki
Penerbit: PT Alex Media Komputindo
Tahun: 2010 Edisi: -
No. Klasifikasi: 200.7/San/t
Pengarang: Ippho Sentosa
Teori-teori hukum islam dalam fiqih dan ushul fiqih
Penerbit: citapustaka Media Perintis
Tahun: 2013 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297.140/Zam/t
Pengarang: Zamakhsyari
Metodologi studi islam
Penerbit: Rajawali Pers
Tahun: 2013 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297/Abu/m
Pengarang: Abuddin Nata
Pengantar studi islam
Penerbit: Rajawali Pers
Tahun: 2012 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297.73/Did/p
Pengarang: Didiek Ahmad Supadie
Sittu duror : landasan membangun jalan selamat
Penerbit: Media
Tahun: 2004 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297/Abd/s
Pengarang: Abdul Malik Bin Ahmad Ramdhani
Bimbingan ibadah haji dan umroh
Penerbit: DEPAG
Tahun: 1998 Edisi: -
No. Klasifikasi: 294.5/Bim/-
Pengarang: -
Jejak sukses 30 wanita beriman
Penerbit: Pustaka Progressif
Tahun: 1991 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297.43/Ahm/j
Pengarang: Ahmad Muhammad Jamal
Kulliah ibadah
Penerbit: Bulan Bintang
Tahun: 1963 Edisi: -
No. Klasifikasi: 297.3/Has/k
Pengarang: M. Hasbi Ash Shiddieqy